ଗାଡ଼ି ଭିଡିଓ

ଏସେ ସାଞ୍ଜାନେ ମାନ୍ଦେ ଦିନା

କୁଇ ଦିନା ଏନ୍ଦା

ସାଙ୍ଗଙ୍ଗା ବେସାନା

ସାଙ୍ଗଙ୍ଗା ବେସାନା

ରାଜାଙ୍ଗାନୀ ରାଜେନୀଇ ଦଃନା

ରାଜାଙ୍ଗାନି ରାଜେନିଇ ଦଃନା

ରାଜାଙ୍ଗାନୀ ରାଜେଞ୍ଜୁ

ରାଜାଙ୍ଗାନୀ ରାଜେଞ୍ଜୁ

ଜହାରୀ ଜହାରୀ

ଜହାରୀ ଜହାରୀ

ଅ ସୁପାଡ଼ି ଗାଟାତି

ଅ ସୁପାଡ଼ି ଗାଟାତି

ସେଣ୍ଡନି ଆବାତି ମୂଲା ପେନୁତି

ସେଣ୍ଡନୀ ଆବାତି ମୂଲା ପେନୁତି

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.